Privacy Policy

Hulp en Advies Noordenveld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hulp en Advies Noordenveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

 

Als Hulp en Advies Noordenveld ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hulp en Advies Noordenveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hulp en Advies Noordenveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Hulp en Advies Noordenveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van  (oud) cliënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Hulp en Advies Noordenveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hulp en Advies Noordenveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Hulp en Advies Noordenveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van (eventuele) nieuwsbrief abonnees worden door Hulp en Advies Noordenveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hulp en Advies Noordenveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Hulp en Advies Noordenveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van (eventuele) prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Hulp en Advies Noordenveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hulp en Advies Noordenveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Hulp en Advies Noordenveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

 

Persoonsgegevens van (eventuele) medewerkers worden door Hulp en Advies Noordenveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hulp en Advies Noordenveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Hulp en Advies Noordenveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan Hulp en Advies Noordenveld geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Hulp en Advies Noordenveld gebruik van een derde partij voor:

 

 

Hulp en Advies Noordenveld geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkers-overeenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Hulp en Advies Noordenveld uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Hulp en Advies Noordenveld de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij Hulp en Advies Noordenveld opvraagt. In een dergelijk geval dient Hulp en Advies Noordenveld medewerking te verlenen en is zij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Hulp en Advies Noordenveld persoonsgegevens delen met derden, indien u haar daar schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Hulp en Advies Noordenveld verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Hulp en Advies Noordenveld verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Hulp en Advies Noordenveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Hulp en Advies Noordenveld heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft zij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Hulp en Advies Noordenveld van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Hulp en Advies Noordenveld of door één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Hulp en Advies Noordenveld te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Hulp en Advies Noordenveld kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht Hulp en Advies Noordenveld uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover direct contact met Hulp en Advies Noordenveld op te nemen. Komt u er samen met Hulp en Advies Noordenveld niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van bovenstaande Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met Hulp en Advies Noordenveld!

 

Contactgegevens

 

Hulp en Advies Noordenveld

Mevr. A.G. Siegers

Stobbenven 5

9302 EN

Roden

a.siegers4@kpnplanet.nl

Tel. 050-5011470

06-16433646

 TERUG